Styrofoam

 

 

Density kg/m x 2300 RA dram 

 

price m3  

 

15

 34500 RA dram

 

30 69000  RA dram